• No 10.04.2014. ir iespējams iesniegt iesniegumu, lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei 2014./2015. saimnieciskajā gadā!!
  • No 09.04.2014. ir iespējams iesniegt Platību maksājumu iesniegumu 2014.gadam, izmantojot EPS sadaļu "Platību maksājumu iesniegums"!
  • Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēji

    Informācija par maksājumu saņēmējiem tiek publiskota saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu, 2009.gada 17.jūnija MK noteikumiem Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai", Kopienas regulām Nr.259/2008 un Nr.498/2007, 2010.gada 9.novembra  Eiropas Savienības Tiesas  (virspalāta) spriedumu (nepublisko datus par fiziskām personām) un saistošo normatīvo aktu prasībām.


    Publiskotajai informācijai ir informatīvs raksturs. Visas norādītās summas ir uzrādītas LVL (informācija tika aktualizēta 30.04.2013).